ניוזלטר 2016

ניוזלטר דצמבר 2016

 רצ”ב נושאים עיקריים במסגרת היערכות לקראת סוף שנת 2016 הכוללים:

שיעורי מס הכנסה על הכנסות של יחידים, נקודות זיכוי ו”הפרשות סוציאליות” בשנת 2016, הפרשות לקרן השתלמות בשנת המס 2016, מפקד המלאי ל- 31 בדצמבר 2016, תקופת השמירה על מערכת החשבונות ומסמכים אחרים , מדריך לתשלום ולהקלות במס על הכנסה של יחיד מהשכרת דירה למגורים בישראל – רשות המיסים, הודעת רשות המיסים בדבר הארכת תקופת גילוי מרצון עד ליום 31 בדצמבר  2016.

כמו כן  מכתב רשות המיסים מיום 24.11.2016 בדבר ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ-הקלה נוספת והוראות לעניין הארכת תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93 – שנת 2017.

ניוזלטר נובמבר 2016

בתאריך 10.8.2016 ניתן פסק דין בית משפט העליון. פסק הדין עוסק בגין תקבול המוענק לעובד על ידי מעבידו בתמורה על התניית אי תחרות בעת פרישה ממקום העבודה. ע”א 5083/13 – פקיד שומה כפר סבא נגד יוסף ברנע וע”א 7060/13 פקיד שומה חיפה נגד מאיר אבידן וע”א 3051/14 אברהם קרינגל נגד פקיד שומה פתח תקווה.

בתאריך 27.7.2016 ניתן פסק דין בית משפט העליון. פסק הדין עוסק במיסוי יחיד בגין הפרשי שער וריבית מפקדון. ע”א 7486/14 – מיכל בראל נגד מדינת ישראל – רשות המיסים.

בתאריך 12.9.2016 ניתן פסק דין בית משפט העליון. פסק הדין עוסק בהשקעות פלוני בניירות ערך ובמט”ח, פלוני משקיע בניירות ערך שונים שנסחרים במט”ח. שער המט”ח יורד. האם יותר לפלוני לקזז את ההפסד שנוצר לו כתוצאה מירידת ערך המט”ח כנגד רווח ההון שנוצר לו מעליית ערכם של ניירות הערך? ע”א 3555/15 – עודד מוזס, שלומית מוזס ושחר מוזס וע”א 3723/15 נכסי ארקין בע”מ ומשה ארקין וע”א 5447/16 יצחק נפך מוזס ומרים נפך מוזס נגד פקיד שומה למפעלים גדולים.  

קרא עוד…

ניוזלטר אוקטובר 2016

ביום 29 בספטמבר 2016 פרסמה רשות המיסים כי ממשלות ישראל וארה”ב חתמו ביום 30 ביוני 2014 על הסכם לשיפור אכיפת מס בינלאומית ויישום הוראות חקיקת ה-FATCA ׁׁׁ
(Foreign Accounts Tax Compliance Act) ההסכם מסדיר את העברת המידע לIRS (רשות המס של ארה”ב), באמצעות רשות המסים בישראל, אשר תקבל את המידע מהגופים הפיננסיים  בישראל. רצ”ב הודעת רשות המסים בישראל על מתן אורכה להעברת המידע הנדרש עד ליום 30.11.2016 וזאת לאחר תיאום עם רשות המס של ארה”ב.

ביום 29 בספטמבר פרסמה רשום המיסים כי מנהל רשות המסים, משה אשר, החליט  על מתן ארכה של כשלושה חודשים להגשת בקשות לקבלת מענק עבודה בסניפי הדואר עבור שנת המס 2015 וזאת עד ליום רביעי, כ”ח כסלו תשע”ז 28.12.2016, במקום עד ליום ה- 30.9.2016, המועד הקבוע בחוק. רצ”ב הודעת רשות המיסים על מתן ארכה.

רצ”ב חוזר מס הכנסה 3/2016 – רשות המיסים חברת משלח יד זרה בעקבות תיקון 198 לפקודה. מטרת החוזר הינה לפרט ולהסביר את הסדר המס החדש החל על חברת משלח יד זרה ובעלי מניותיה. 

קרא עוד…

ניוזלטר אוגוסט 2016

 ביום 2  באוגוסט 2016 פורסמה טיוטת הצעות החלטה לממשלה שיעלו לדיון במסגרת הדיונים על תקציב המדינה לשנים 2017-ו-2018. הטיוטה כוללת הצעה למס שנתי בשיעור של  1% משווי הדירה, על כל דירה מהדירה השלישית, (מקסימום 18,000 ₪ לשנה), הגדרות מחמירות בגין  תושבות לצורך קביעת שליטה וניהול מישראל לחברות מוחזקות בחו”ל, הפחתת מס שבח לדירות ל-20% (ללא ניכויים וקיזוזים), העברת רווחים מחברות ארנק לבעלי המניות ועוד. רצ”ב הצעות הקשורות במיסוי.

רצ”ב הודעת רשות המיסים מיום  1.12.2015 בדבר החלת חובת דיווח בשל שימוש בחוות דעת מסוימות.

בחודש אוגוסט אישרה מליאת הכנסת בקריאה ראשונה הצעת חוק להטבות מס ליצרני חשמל ביתיים מאנרגיה מתחדשת.  רצ”ב פרסום רשות המיסים מיום 4.8.2016.

בגין מכירת נכס נדרש להגיש לפקיד השומה, בתוך 30 ימים מיום המכירה, דוח בטופס שיפרט את חישוב רווח ההון או הפסד ההון ולשלם מקדמה בסכום המס החל על רווח ההון. בתנאים מסוימים , יוגש דוח על רווח ההון, ביום 31 ביולי וביום 31 בינואר של כל שנת מס, בשל מכירה של ניירות ערך בששת החודשים שקדמו לחודש שבו חל יום הדיווח.

החל מינואר 2016 חלה על מעסיק ומשלם פנסיה מוקדמת חובת דיווח לדווח לביטוח לאומי , באופן מקוון בטופס 126 – דין וחשבון על שכר עבודה או על פנסיה מוקדמת. רצ”ב חוזר ביטוח לאומי.

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית ביום 27.6.2016 את התיקון ל”חוק עבודת נשים, התשי”ד-1954″ .עובד יהא רשאי להיעדר מעבודתו עד שישה ימים מיום הלידה של בת זוגו, (מהופעתם של צירי לידה ועד תום 24 שעות).

ניוזלטר ספטמבר 2016

 בחודש אוגוסט 2016 פורסם תזכיר חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה לשנים 2017 -2018) התשע”ו – 2016  בנושא מס ריבוי נכסים, עידוד השקעות הון, שינויים במשטר המס, ומיסוי חברי קיבוץ.
מוצע להטיל על מחזיקי שלוש דירות או יותר מס בשל אחזקת הדירה השלישית ומעלה . מוצע לקבוע  ששיעור המס בעד דירת המגורים יוכפל בשטח הדירה שמצוין בחיובי הארנונה והוא מוגבל לסכום של 1,500 שח לחודש עבור דירה.

מוצע לתת הטבות מס למפעל טכנולוגי מועדף על הכנסה הנובעת מקניין רוחני, ושיעור מס מופחת על דיבידנד שמחולק לחברה זרה ועוד.
כיום, יחיד, תושב ישראל שסיים לימודי מקצוע, שהם בהיקף שעות לימוד הזהה ל1,700- שעות לימוד הנהוגות במוסד להשכלה גבוהה, זכאי למחצית נקודת זיכוי. מוצע להגדיל את הזיכוי לנקודה שלמה באופן הדרגתי על פני  שנים. זאת, בדומה לנקודת הזיכוי הניתנת לבוגרי תואר ראשון במוסד להשכלה גבוהה הלומדים היקף שעות דומה לצורך קבלת התואר.
מוצע להוריד את מס החברות משיעור של 25% ל-23%, בשתי פעימות. העלאת מס הייסף על סך ההכנסות של יחידים הנמצאים במדרגת המס העליונה (ושסך שווי נכסיהם עובר את הרף הקבוע בחוק) מכל המקורות מ  2%-ל-3%.
מוצע להעלות את שיעור המס על הכנסה מהימורים והגרלות מ 30%- ל 35%-.
מוצע להבהיר בחוק את אופן המיסוי של הקיבוץ, כך שתיעשה הבחנה בין הקיבוץ השיתופי לבין הקיבוץ המתחדש.
רצ”ב חוזר מס הכנסה מס’ 3/2016 – רשות המסים בנושא מיסוי נאמנויות, תוספת 1 לחוזר מס הכנסה מס’ 4/2002 שליטה וניהול של חברה, והודעות שונות לרשות המיסים שנדרש לפנות עד יום 30/09/2016

ניוזלטר יולי 2016

רשות המיסים החליטה להאריך את המועד האחרון להגשת בקשות, במסגרת הוראות השעה בנוהל גילוי מרצון, עד ליום 31 בדצמבר 2016.
נוהל הגילוי מרצון  כולל שתי הוראות שעה שהוארכו, שנועדו להקל על הגשת הבקשות לגילוי מרצון ועיקרן:

  1. הגשת בקשות אנונימיות – במסלול זה ניתן להגיש בשלב הראשוני בקשות ללא ציון פרטי הנישום על מנת לברר את חבות המס הנובעת מהבקשה.
  2. מסלול מקוצר – כאשר סך ההון שנכלל בבקשה אינו עולה על 2 מיליון ₪ וההכנסה החייבת הנובעת ממנו אינה עולה על 0.5 מיליון ₪.

רצ”ב פרסום רשות המיסים מחודש יוני 2015 בנושא.
המועד האחרון שבמסגרתו ניתן להגיש בקשה לגילוי מרצון במסלול הרגיל הינו ללא שינוי  31 בדצמבר 2016.

רצ”ב הסבר הוראת חוק ביטוח לאומי והשפעת שינוי החקיקה על חיוב דמי ביטוח והחזר גביית יתר וכן מהו המועד החוקי הקובע את תאריך תחילת תקופת ההתיישנות.

 קרא עוד…

ניוזלטר יוני 2016

במטרה לעודד רוכשי דירות חלופיות להקדים ולמכור את דירותיהם הישנות שהיו דירות יחידות עד למועד הרכישה נקבעו הקלות במסגרת תיקון מספר 85 והוראת השעה לחוק מיסוי מקרקעין. רצ”ב הוראת ביצוע 2.2016  אשר רשום המיסים פרסמה בחודש יוני 2016 בנושא.

בחודש מאי 2016 רשום המיסים פרסמה הוראת ביצוע – אישור לאירגונים מקצועיים מכוח סעיף 9(2א) , תוספת 1 לחוזר מס הכנסה 12/2002. במסגרת הוראת הביצוע פורטו הכללים והקריטריונים להכרה כארגון מקצועי.

גופים ללא כוונת רווח נוהגים לגייס תרומות גם באמצעות שימוש בתשתיות של גופים עסקיים. בחודש יוני 2016 רשות המיסים פרסמה הוראת פרשנות 1/2016 הקובעת את התנאים בהם הסכומים שהתקבלו כתרומה במסגרת מבצעי התרמה לא יהיו חייבים במע”מ או במס הכנסה בידי הגופים העסקיים.

 קרא עוד…

ניוזלטר מרץ 2016

מצאנו לנכון להתייחס לנושאים שונים כגון חובת הדיווח המפורט בשנת 2016, עדכון שיעורי מס החברות (סעיף 126א לחוק החברות), סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה ולוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר 2016 ואילך.

ניוזלטר מאי 2016

בעקבות שינוי מגמה בכלכלה העולמית על ידי מכירת מוצרים או מתן שירותים באמצעות האינטרנט רצ”ב חוזר רשות המסים 4/2016 פעילות תאגידים זרים בישראל באמצעות האינטרנט.
כמו כן רצ”ב עדכון שיעור הריבית לפי סעיף 3(ט) ן- 3(י) לפקודה – הלוואות לצדדים קשורים החל משנת 2016.

החל מיום 1.1.2013 חל מס על הכנסות גבוהות על פי סעיף 121ב’ לפקודה רצ”ב הוראת ביצוע 9/15 אשר רשות המיסים פרסמה בנושא, ביום 12.4.16 פורסם חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים רצ”ב.

 קרא עוד…

ניוזלטר פברואר 2016

מצאנו לנכון להתייחס לנושאים שונים כגון הוראות ביצוע מיסוי מקרקעין מס’ 01/2016, חזור מס הכנסה מס’ 4/15 פרשנות הוראות הפחת המוגבר, שימוש במערכת למדידת שווי שימוש ברכב/הוצאות רכב .

ניוזלטר ינואר 2016

אנו מוצאים לנכון לרענן ולהזכיר תשלומים והודעות של רשות המיסים נכון לסוף חודש ינואר 2016.

כמו כן, מצאנו לנכון להתייחס לנושאים שונים כגון עדכון שיעורי הריבית לפי סעיף 3 (ט) 3 (י) לפקודה, דיווח מפורט למע”מ לשנת 2016, דיווח על בסיס מזומן,
חישוב נפרד במיסוי הכנסות בני זוג, שינויים במערך הניכויים לשנת 2016, והודעות שונות. 

קרא עוד…

© 2013,  אורי הולצמן, שמואל רוזנבלום – רוזנבלום הולצמן רואי חשבון

משרד ראשי: רוזנבלום-הולצמן, רואי חשבון
רחוב מצדה 7 בני ברק, מגדל ב.ס.ר 4
טלפון: 03-6092020
פקס: 03-6091113