HEB  ES  EN

חדשות ועדכונים

ניוזלטר ספטמבר 2020

בעקבות הודעת רשות המיסים מיום 2.4.2020 בעניין זקיפת שווי לעובד עבור רכב צמוד בתקופת חל”ת, הוגשה תובענה ייצוגית כנגד המדינה – רשות המיסים בישראל והמוסד לביטוח לאומי. ביום חמישי 3.9.2020 הגישה המדינה את תגובתה לתובענה.

ככל שלא נזקף שווי הרי שקיימת חשיפה לקנסות, חיוב בהפרשי הצמדה וריבית.
על כן, אנו ממליצים על הגשת דוחות מתקנים בגין עובדים שהוצאו לחל”ת ולא נזקף בגינן שווי רכב.

רשות המיסים פרסמה הוראת ביצוע הכוללת הנחיות לציבור ודברי הסבר לקבלת מענקי סיוע לעסקים. בהתאם לחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש”ף – 2020.

הוראת הביצוע באה להסביר בצורה פשוטה את הכללים שנקבעו בחוק ואין היא באה במקומו.

24.09

החלטת מיסוי 3109/20: החבות במס בגין הוצאות מימון ערבות להבטחת השקעות של רוכשי דירות.

24.09

החלטת מיסוי 2910/20 – החבות במע”מ בשל סכומים המשולמים ע”י משרד הבינוי והשיכון כתוספת סבסוד הוצאות פיתוח – החלטת מיסוי שאינה בהסכם.

22.09

הודעה משותפת משרד ראש הממשלה ומשרד האוצר: הממשלה אישרה את התוכנית להרחבת רשת הביטחון הכלכלית.

21.09

מועד דיווח ותשלום של מעסיקים עבור עובדים בחל”ת נדחה ל-15.12.20.

17.09

אימות חשבונות בנק לתשלום המענקים.

16.09

הודעה לציבור לפרסום בנושא הארכת תקופת ההקלה לשעת חירום – הכרה בהעתק חשבונית בגין עסקה שבוצעה עד ל-31.12.2020.

Scroll to top
Skip to content